JuddBobDivaNY.jpg (35931 bytes)                                Ciraldo.jpg (14467 bytes)

                                      Judd">

JuddBobDivaNY.jpg (35931 bytes)                                Ciraldo.jpg (14467 bytes)

                                      Judd, Bob & Diva             

ValerieETGNY (42551 bytes)                        BarbPETGNY.jpg (38786 bytes)                           VickieETGNY.jpg (23867 bytes)

      Valerie                         Barbara P                           Vickie

 2MenEnter.jpg (32480 bytes)                                            BarbM&Bob.jpg (29794 bytes)                                     Chris&BobGuardsman.jpg (38764 bytes)

Two Handsome                                  Barbara & Bob                         Chris & Bob           Young Men                                              

Backmoving.gif (10803 bytes)

07/13/00